Become a reseller

+32 51 49 59 69

Every workday From

08.30-12.00h

13.00h-17.00h

X

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ICT Distribution Belgium

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID
1. Behoudens afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk vastgesteld tussen ICT Distribution Belgium BV, met vennootschapszetel te 9000 Gent, Industrieweg 114 H en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0759.716.767 (hierna ICT Distribution Belgium) en de Klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle folders, prijslijsten, advertenties, aanbiedingen, offertes alsmede op alle overeenkomsten die met de Klant tot stand komen en op alle (rechts)handelingen ter uitvoering daarvan. Deze voorwaarden zijn toepasselijk met absolute uitsluiting van de voorwaarden vermeld op bestelbonnen, facturen of andere documenten uitgaande van de Klant.
2. Voor specifieke garanties met betrekking tot de dienstverlening wordt verwezen naar de standaard “Service level garanties door ICT Distribution Belgium”.
3. Voor richtlijnen met betrekking tot de eigendom van data van de Klant bij het leveren van cloud services (diensten vanuit het datacenter) wordt verwezen naar “Cloud computing Policy”.

ARTIKEL 2 – AANBOD EN BESTELLING VAN HARDWARE & SOFTWARE
1. Bestellingen worden aanvaard schriftelijk, via internet, telefoon of fax maar zijn enkel bindend indien aanvaard door ICT Distribution Belgium d.m.v. een schriftelijke (e-mail of ticket) orderbevestiging. Het uitblijven van een dergelijke schriftelijke orderbevestiging geeft de Klant niet het recht op enige vergoeding. De Klant heeft 8 kalenderdagen de tijd om ICT Distribution Belgium schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties in de orderbevestiging. Na voormelde duur is de orderbevestiging van toepassing op deze overeenkomst.
2. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, weergegeven in reclame-uitingen en andere mededelingen, waaronder aanbiedingen, gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen van in een offerte meegedeelde gegevens zijn toelaatbaar. Deze geringe afwijkingen geven de Klant niet het recht om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, noch enig recht op vergoeding. De partijen houden rekening met het feit dat enkel geringe afwijkingen toelaatbaar zijn, alsook met de impact van onderhavige clausule op de overeengekomen prijs. Zij erkennen uitdrukkelijk dat onderhavige clausule om die redenen geen onrechtmatig beding uitmaakt in de zin van art. VI.91/5, 1° Wetboek Economisch Recht.
3. Voorafgaand aan de bestelling, zal de Klant de nodige informatie inwinnen en zal hij er zich van vergewissen dat de hardware en/of de software die hij zich voorneemt te verwerven bij ICT Distribution Belgium, overeenkomt met zijn behoeften en met het gebruik dat hij ervan verwacht. ICT Distribution Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verkeerde keuze van hard- of software, of appreciatie van de Klant.

ARTIKEL 3 – LEVERING VAN MATERIAAL
1. Leveringstermijnen zijn slechts opgegeven als een vrijblijvende aanduiding zonder waarborg van levering op de gestelde datum. De leveringsplaats wordt vermeld in de orderbevestiging. Partijen verklaren dat de leveringstermijn voor hen geen essentieel onderdeel van onderhavige overeenkomst betreft, zodanig dat deze slechts als vrijblijvende aanduiding meegedeeld wordt. Zij erkennen uitdrukkelijk dat onderhavige clausule om die reden geen onrechtmatig beding uitmaakt in de zin van art. VI.91/5, 1° Wetboek Economisch Recht.
2. Het materiaal is en reist voor risico van de Klant en wordt aldus geleverd ‘Af Fabriek’ (‘Ex Works’). Het materiaal wordt verzonden door de Belgische Post, EMS/Taxipost of een andere express-carrier naar keuze van ICT Distribution Belgium.
3. ICT Distribution Belgium is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
4. De Klant moet aan ICT Distribution Belgium, elke klacht betreffende het geleverde materiaal binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst, schriftelijk gemotiveerd per aangetekende brief, per fax en/of per e-mail, laten toekomen, met verwijzing naar het nummer van de verzendingsnota of factuur. Zodra deze termijn verstreken is zal het materiaal door de Klant aanvaard geacht te zijn en zal geen enkele klacht meer in aanmerking worden genomen. De tijdige formulering van een klacht ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichting.
5. Klachten met betrekking tot beschadiging van verzonden materiaal moeten binnen de 3 werkdagen schriftelijk gemotiveerd per aangetekende brief, per fax en/of per e-mail gericht worden naar het bedrijf dat instond voor levering en ter informatieve titel eveneens naar ICT Distribution Belgium.
6. Geen enkele terugzending van materiaal zal worden aanvaard tenzij voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van ICT Distribution Belgium, en voor zover dit materiaal in goede staat wordt teruggestuurd en in zijn oorspronkelijke verpakking. De Klant betaalt de retourneringskosten.

ARTIKEL 4 – RETURN POLICY / HERROEPINGSRECHT
1. Ten aanzien van Klanten die niet uitsluitend beroepsmatig bestellingen plaatsen bij ICT Distribution Belgium, geldt dat online bestellingen en aankopen beschouwd worden als een “overeenkomst op afstand” in de zin van Art. VI.45. e.v. Wetboek Economisch Recht.
2. Bij de levering of afhaling van het materiaal ontvangt de Klant een factuur. Vanaf dat ogenblik heeft de Klant als consument 14 kalenderdagen bedenktijd om af te zien van de bestelling. De overeenkomst is derhalve pas definitief na de bedenktermijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering of afhaling. Indien de Klant binnen die termijn wenst af te zien van de bestelling dient de Klant ICT Distribution Belgium hiervan schriftelijk te verwittigen via email: info(at)ictdistri.eu. De Klant dient vervolgens het materiaal op eigen kosten terug aan ICT Distribution Belgium te bezorgen.
3. Het materiaal dient te worden terug bezorgd in de originele verpakking. Bovendien is het de Klant uitdrukkelijk verboden bestaande zegels te verbreken. Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan geldt het vermoeden dat het betrokken materiaal werd gebruikt en bijgevolg aanvaard.
4. De aanvaarding van het teruggebrachte materiaal gebeurt onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, met het recht van ICT Distribution Belgium de staat van het materiaal te onderzoeken, dit binnen een termijn van twee weken.
5. Indien het materiaal teruggezonden wordt in de originele verpakking zonder enige beschadiging of zonder door de Klant gebruikt te zijn, zal de Klant gecrediteerd worden, dit onder aftrek van de initiële vervoerskosten.
6. Bij vaststelling van gebruik van het betrokken materiaal door de Klant of van beschadiging van het Materiaal blijft de overeenkomst volledig van kracht en wordt de Klant geacht de geleverde goederen te hebben aanvaard en afstand te doen van het recht om gebruik te maken van het herroepingsrecht voorzien bij artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht.

ARTIKEL 5 – GARANTIE VAN MATERIAAL
1. Gebruik en verderverkoop van het materiaal van ICT Distribution Belgium gebeurt niet op ICT Distribution Belgium’s verantwoordelijkheid. ICT Distribution Belgium past de garantie toe van de fabrikant, dit tegen dezelfde voorwaarden en gedurende dezelfde periode.
2. Bij de levering van hardware voorziet deze garantie van de fabrikant in een contractuele waarborg voor fabricagefouten en gebreken in het concept of uitvoering. De Klant erkent en bevestigt op de hoogte te zijn gesteld van de garantievoorwaarden en de omvang van de garantiedekking zoals gehanteerd door de fabrikant van de geleverde hardware. Voor zover de Klant een onderneming betreft voorziet ICT Distribution Belgium in geen geval een eigen garantie voor al dan niet verborgen gebreken waarmee de geleverde goederen behept zouden zijn. Indien de Klant een consument betreft in de zin van art. I.1, 2° WER, dan zal zij toepassing kunnen maken van de wettelijk voorziene garantie.
3. Indien de Klant gebruik wenst te maken van de commerciële/fabrieksgarantie van de fabrikant van de geleverde hardware, dan heeft zij de keuze om de fabrikant rechtstreeks te contacteren of dit via ICT Distribution Belgium te laten verlopen. Voor zover ICT Distribution Belgium de Klant bijstaat met het uitoefenen van haar garantie ten opzichte van de fabrikant, dan zal de Klant de door ICT Distribution Belgium gemaakte kosten en werkuren integraal dienen te vergoeden.
4. ICT Distribution Belgium kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die door het materiaal aan de Klant of aan een derde zou worden veroorzaakt.
5. De waarborg is enkel geldig wanneer het materiaal gebruikt wordt in een aangepaste en geschikte werkomgeving.
6.ICT Distribution Belgium is in geen geval aansprakelijk voor de gebreken of wijzigingen van het of de computernetwerk(en) waarin het materiaal wordt opgenomen, of van het elektriciteit- of telefoonnet.
7.De waarborg vervalt wanneer de Klant zelf verantwoordelijk is voor de schade, veroorzaakt door ruwe of onoordeelkundige behandeling, verkeerde voedingsspanning of spanningspieken of onjuiste installatie of ook indien herstellingen reeds geschied zijn zonder de tussenkomst van ICT Distribution Belgium.
8. De service van ICT Distribution Belgium staat volledig ter beschikking van de Klant voor alle herstellingen buiten de waarborgtermijn waarvoor een afzonderlijk herstellingskost aan de Klant zal worden aangerekend.

ARTIKEL 6 – PRIJZEN
1. De overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW en gelden exclusief levering, voorlichting of andere nevenprestaties. De Klant kiest de verzendingswijze en de daaraan verbonden verpakkingskosten zijn ten laste van de Klant.
2. De facturen van ICT Distribution Belgium zijn steeds betaalbaar op de maatschappelijke zetel of door overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst geschiedt elke betaling binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum.
3. Bij niet betaling of bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn zullen de facturen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een interest van 1% per maand vanaf de vervaldatum en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van 75,00 €.
4. ICT Distribution Belgium is gerechtigd aan de Klant voorschotten te vragen of het stellen van zekerheid te eisen.
5. ICT Distribution Belgium heeft bovendien het recht de levering, opdrachten en/of de service op te schorten tot volledige betaling.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Tot aan de algehele voldoening van de door de Klant verschuldigde betalingen behoudt ICT Distribution Belgium zich de eigendom voor, van alle door haar geleverde materiaal zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen ICT Distribution Belgium krachtens de overeenkomst toekomt. De Klant zal zolang geen algehele betaling van het geleverde materiaal heeft plaatsgevonden, het materiaal niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren of uitlenen.
2. Bij gebrek aan betaling conform artikel 6 van deze voorwaarden verbindt de Klant zich ertoe om het materiaal bij het eerste verzoek aan ICT Distribution Belgium te restitueren. De Klant is aansprakelijk voor de hiermee gepaard gaande kosten voor ICT Distribution Belgium, onverminderd het recht voor ICT Distribution Belgium om de eventuele schade aan het materiaal op de Klant te verhalen.

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE / INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door ICT Distribution Belgium ontwikkelde, gebruikte en aangeboden materiaal en/of diensten, waaronder doch niet beperkt tot software, programmacode, scripts, teksten, tekeningen, schetsen, grafische ontwerpen, schema’s, tabellen, modellen, enz., zijn en blijven exclusief bij ICT Distribution Belgium of diens licentiegever en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICT Distribution Belgium noch geheel noch gedeeltelijk gekopieerd, gepubliceerd of aan derden ter hand gesteld worden voor ander dan louter intern gebruik. De Klant verwerft enkel een beperkt gebruiksrecht zolang de overeenkomst met ICT Distribution Belgium loopt om de genoemde materialen en diensten aan te wenden voor intern gebruik, zonder deze aan derden op enige wijze mee te delen, te kopiëren of ter beschikking te stellen. .
2. Het is de Klant bovendien niet toegelaten om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, logo’s, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit het materiaal, de programmacode, de scripts, de teksten, de ontwerpen, de software of andere materialen geleverd door ICT Distribution Belgium te verwijderen of enigszins te wijzigen.
3. Schendingen op de in dit artikel omschreven verplichtingen door de Klant zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 5.000,00 € per vastgestelde inbreuk, te betalen op het eerste verzoek van ICT Distribution Belgium, onverminderd het recht van ICT Distribution Belgium om hogere schade aan te tonen en te eisen.
4. Indien de overeenkomst met ICT Distribution Belgium wordt stopgezet en de intellectuele en/of industriële eigendom van ICT Distribution Belgium (waaronder de software of scripts) zich bevindt op systemen van de Klant, dient deze ICT Distribution Belgium onmiddellijk toegang te verlenen tot deze systemen om de intellectuele en/of industriële eigendom te kunnen verwijderen.

ARTIKEL 9 – HOSTING
1. De Klant die beroep doet op de hosting, housing of colocation diensten van ICT Distribution Belgium mag op geen enkele wijze deze aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimte, aanwenden tot het plegen van wettelijke inbreuken of het veroorzaken van schade en/of hinder ten aanzien van ICT Distribution Belgium. De activiteiten van de Klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. Zo laat ICT Distribution Belgium bij wijze van voorbeeld op haar servers geen illegaal of pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale videosites of sites waarop inhoud of informatie worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken.
2. Evenmin mogen op de servers van ICT Distribution Belgium activiteiten worden uitgeoefend die inbreuken plegen op beschermde werken en/of welke strafbaar zijn gesteld door de Wet op de Informaticacriminaliteit.
3. De Klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de Klant kennis heeft kunnen nemen op de website van ICT Distribution Belgium inzake hosting.

ARTIKEL 10 – DOMEINNAMEN
1. De Klant kan op ICT Distribution Belgium beroep doen als registrar of tussenpersoon voor de registratie van domeinnamen. ICT Distribution Belgium zal zich inspannen om de gewenste domeinnamen voor de Klant te laten registreren mits de Klant daartoe aan alle voorwaarden voldaan heeft.
2. De registratie van domeinnamen met de country code top-level domain ".be" (ccTLD.be), “.brussels “of “.vlaanderen” geschiedt volgens de reglementen van de VZW DNS BELGIUM. De Klant aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie en verklaart er door ICT Distribution Belgium te zijn op gewezen dat deze algemene voorwaarden beschikbaar zijn op www.dns.be.
3. Voor de registratie van domeinnamen met de ccTLD.nl aanvaardt de Klant onder dezelfde voorwaarden de regels uiteengezet op www.nic.nl.
4. De registratie van domeinnamen met TLD’s .com/.org/.net/.biz/.nu/.info/.tv/ … geschiedt volgens de voorwaarden zoals weergegeven op de eigen website van ICT Distribution Belgium (www.ictdistri.eu). De Klant aanvaardt deze voorwaarden.
5. ICT Distribution Belgium draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het te kwader trouw registreren van domeinnamen, voor het wederrechtelijk registreren van domeinnamen of algemeen voor het opgeven van domeinnamen welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. De Klant zal ICT Distribution Belgium telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van de bewuste domeinna(a)m(en).

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID
1. ICT Distribution Belgium gaat in alle gevallen enkel een middelenverbintenis aan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. ICT Distribution Belgium zal nooit aansprakelijk zijn ten aanzien van de Klant en/of derden voor verlies of beschadiging van gegevens en/of programmatuur; netwerkproblemen en aanvallen door hackers en/of computervirussen; verlies van winst of omzet; financiële verliezen; bedrijfsonderbreking; verlies van bedrijfsinformatie, onrechtstreekse, gevolg- of incidentele schade door welke oorzaak ook, ongeacht of ICT Distribution Belgium op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.
2. ICT Distribution Belgium kan enkel verantwoordelijk gesteld worden voor directe schade die het resultaat is van zware fouten of opzettelijke fouten van ICT Distribution Belgium, haar medewerkers of de personen die door ICT Distribution Belgium ter uitvoering van de overeenkomst worden aangesteld. ICT Distribution Belgium kan eveneens enkel verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken. De totale en gecumuleerde aansprakelijkheid van ICT Distribution Belgium en haar medewerkers en/of aangestelden voor al de directe en aantoonbare schade blijft te allen tijde beperkt tot maximum het factuurbedrag van de betreffende levering. Partijen erkennen dat onderhavige bepaling onderdeel heeft uitgemaakt van de onderhandelingen omtrent de prijs en andere clausules. ICT Distribution Belgium aanvaardt ook dat zij verantwoordelijk gesteld kan worden in enkele welbepaalde gevallen. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat deze clausule om die redenen geen onrechtmatig beding vormt in de zin van art. VI.91/5, 6° Wetboek Economisch Recht.
3. De Klant vrijwaart ICT Distribution Belgium te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
4. De Klant blijft verantwoordelijk voor de back-up van zijn data ook indien ICT Distribution Belgium de nodige software, hardware en/of diensten hiervoor ter beschikking stelt. ICT Distribution Belgium kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het eventueel verlies van programmagegevens of data (i) door een gebrek aan back-up, (ii) door beperkingen van de bestanden die geback-upt zijn, (iii) door gebreken van de back-up-bestanden, (iv) door gebrek aan testen van de uitgevoerde back-ups of (v) door gebreken in of vertragingen bij het terugplaatsen van geback-upte bestanden.

ARTIKEL 12 – EXPORTCONTROLE
1. De Klant erkent dat het materiaal, technologie, data, diensten, onderdelen en software kunnen bevatten die vallen onder US en EU exportcontrolewetten en wetten van het land waar het wordt geleverd of gebruikt. De Klant moet alle voornoemde wetgeving naleven. Producten mogen niet worden verkocht, geleased of overgedragen aan eindgebruikers of landen onderhevig aan beperkingen onder voornoemde wetgeving of aan een gebruiker die betrokken is bij wapens voor massadestructie of genocide. De Klant moet derhalve voldoen aan de geldende US en EU reglementen.
2. In het geval van inbreuk of claim tegen ICT Distribution Belgium die gebaseerd is op deze paragraaf, zal de Klant ICT Distribution Belgium schadeloos stellen en vrijwaren tegen alle schade en kosten betaald of opgelopen door ICT Distribution Belgium in verband met een dergelijke inbreuk of claim.

ARTIKEL 13 – OVERMACHT
1. ICT Distribution Belgium is niet aansprakelijk voor het niet-naleven van haar verplichtingen (inclusief levering of service) veroorzaakt door omstandigheden die onafhankelijk van de wil van ICT Distribution Belgium de uitvoering van haar verbintenissen onder de overeenkomst onmogelijk maken of slechts mits onredelijke inspanningen of kosten kunnen uitgevoerd worden, en die bij het sluiten van de overeenkomst niet redelijkerwijs kon voorzien worden. Onder overmacht zal onder andere worden verstaan: stakingen, problemen met leveranciers/transport/productie, schommelingen in valutakoersen, regerings- of regelgevende actie, brand, tekort aan arbeidskrachten, vernieling van de machines, natuurrampen, enz. Deze opsomming is niet limitatief.
2. Ingeval van overmacht wordt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van deze overmacht, zonder dat de partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn voor een eventueel geleden schade of verlies. Indien de overmachttoestand twee maanden heeft geduurd, heeft ICT Distribution Belgium het recht de overeenkomst te ontbinden zonder recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 14 – BEËINDIGING DIENSTVERLENING BIJ WANPRESTATIE
1. Indien de Klant in gebreke blijft haar contractuele verbintenissen te voldoen zoals overeengekomen tussen partijen, behoudt ICT Distribution Belgium zich het recht voor om de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten tot aan de naleving door de Klant van haar verbintenissen.
2. In het geval van een contractuele wanprestatie door de Klant en onverminderd de voorgaande alinea, behoudt ICT Distribution Belgium zich het recht voor éénzijdig een einde te maken aan deze of andere lopende overeenkomsten en/of diensten die tussen dezelfde contractpartijen lopen, zelfs indien de andere diensten geen verband houden met de overeenkomst of diensten in het kader waarvan de Klant een wanprestatie begaat en zelfs indien de termijn van die overeenkomsten of diensten nog niet verstreken zijn. ICT Distribution Belgium zal een einde kunnen maken aan deze of de andere overeenkomsten en/of diensten middels eenvoudige schriftelijke verklaring, zonder dat dit als contractuele wanprestatie langs haar zijde geïnterpreteerd kan worden. Dergelijke éénzijdige beëindiging kan geenszins aanleiding geven tot de ontbinding van enige overeenkomst lastens ICT Distribution Belgium.

ARTIKEL 15 – PRIVACYBELEID
1. De gegevens van de Klant worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetten op de gegevensbescherming. Het privacybeleid van ICT Distribution Belgium houdt in dat alle gegevens met betrekking tot bestellingen en het geleverde materiaal niet worden verstrekt aan andere organisaties voor marketingdoeleinden, tenzij de Klant daarmee uitdrukkelijk en voorafgaand heeft ingestemd.
2. De Klant geeft steeds tijdig, desgevallend op verzoek van ICT Distribution Belgium, alle nuttige informatie aan ICT Distribution Belgium. De Klant geeft de uitdrukkelijke toestemming aan ICT Distribution Belgium om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens (conform art. 4,1 van de algemene verordening gegevensbescherming), alsook de bijzondere categorieën van persoonsgegevens (conform art. 9.1 van de algemene verordening gegevensbescherming) die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden, zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van ICT Distribution Belgium onder deze overeenkomst.
3. De Klant heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan ICT Distribution Belgium te richten. (conform art. 12 e.v. van de algemene verordening gegevensbescherming).
4. ICT Distribution Belgium verbindt zich ertoe binnen een termijn van een maand de Klant van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom ICT Distribution Belgium (niet) ingaat op het (de) verzoek(en) van de Klant.
5. ICT Distribution Belgium behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.
6. Indien de Klant van mening is dat ICT Distribution Belgium ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan ICT Distribution Belgium gerichte verzoek(en), kan de Klant klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens : Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL. Tel: +32 2 274 48 00 of e-mail: contact(at)apd-gba.be.

ARTIKEL 16 – OVERIGE BEPALINGEN
1. Indien één of meerdere clausules of een deel van een clausule nietig zou zijn of er een uitdrukkelijke afwijking op zou zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere bepalingen.

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT
1. Alle overeenkomsten met ICT Distribution Belgium worden beheerst door het Belgisch recht.
2. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van de maatschappelijke zetel van ICT Distribution Belgium bevoegd.