Menu
EUR
 • Gratis verzending vanaf € 400,-
 • Voor 16:30 besteld, morgen thuis, mits op voorraad
 • Direct contact? Bel: +32 (0) 51 49 59 69

Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding tussen ICT Distribution Belgium BV, met maatschappelijke zetel te 9031 Drongen, Brouwerijstraat 1 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer BE0759.716.767 (hierna ICT Distribution Belgium) en de Klant, deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle folders, prijslijsten, advertenties, aanbiedingen, offertes en alle overeenkomsten die met de Klant tot stand zijn gekomen en op alle (rechts)handelingen ter uitvoering. Deze voorwaarden zijn van toepassing met absolute uitsluiting van de voorwaarden vermeld op de bestelbonnen, facturen of andere documenten van de Klant.
 2. Voor specifieke garanties met betrekking tot de dienst wordt verwezen naar de norm “Service Level Guarantees by ICT Distribution Belgium”

 

ARTIKEL 2 – AANBOD EN BESTELLEN VAN HARDWARE & SOFTWARE

 1. Bestellingen worden schriftelijk, via internet, per telefoon of fax aanvaard, maar zijn pas bindend wanneer ze door ICT Distribution Belgium zijn aanvaard door middel van een schriftelijke (e-mail of ticket) orderbevestiging. Bij gebreke van een dergelijke schriftelijke orderbevestiging heeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding. De Klant heeft acht kalenderdagen de tijd om ICT Distribution Belgium op de hoogte te stellen van eventuele afwijkingen in de orderbevestiging. Na genoemde termijn is de orderbevestiging van toepassing op de overeenkomst.
 2. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens omtrent gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, gepresenteerd in advertenties en andere uitingen, waaronder aanbiedingen, zijn slechts bij benadering geldig. Geringe afwijkingen van de in offertes verstrekte gegevens zijn toegestaan. Deze geringe afwijkingen geven de Klant geen recht op ontbinding van de overeenkomst, noch op schadevergoeding. Partijen houden rekening met het feit dat slechts geringe afwijkingen toelaatbaar zijn, alsook met de impact van dit beding op de overeengekomen prijs. Zij erkennen uitdrukkelijk dat onderhavig beding om deze redenen geen onwettig beding vormt in de zin van art. VI.91/5, 1° Wetboek Economisch Recht.
 3. Voorafgaand aan de bestelling zal de Klant de nodige informatie inwinnen en zich ervan vergewissen dat de hardware en/of software die hij van plan is aan te schaffen bij ICT Distribution Belgium beantwoordt aan zijn behoeften en aan het gebruik dat hij ervan verwacht. ICT Distribution Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verkeerde keuze van hard- of software, of waardering van de Klant

 

ARTIKEL 3 – LEVERING VAN HET MATERIAAL

 1. Levertijden worden slechts gegeven als vrijblijvende indicatie zonder garantie van levering op die vermelde datum. De plaats van levering staat vermeld op de orderbevestiging. Partijen verklaren dat de leveringstermijn voor hen geen essentieel onderdeel van deze overeenkomst is, zodat deze slechts als indicatie en vrijblijvend wordt meegedeeld. Zij erkennen uitdrukkelijk dat onderhavig beding om die reden geen onwettig beding vormt in de zin van art. VI.91/5, 1° Wetboek Economisch Recht.
 2. Het materiaal is en reist voor risico van de Klant en wordt dus “Ex Works” geleverd. Het materiaal wordt verzonden door een koeriersdienst naar keuze van ICT Distribution Belgium.
 3. ICT Distribution Belgium is gerechtigd deelleveringen te verrichten.
 4. De Klant dient eventuele klachten met betrekking tot het geleverde materiaal binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk aan ICT Distribution Belgium te melden door middel van een schriftelijke verklaring, verzonden per aangetekende post, fax en/of e-mail, met vermelding van het nummer van de leveringsbon of de factuur. Na het verstrijken van deze termijn wordt het materiaal geacht te zijn aanvaard door de Klant en worden geen klachten meer in behandeling genomen. Het tijdig indienen van een klacht ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichting.
 5. Klachten betreffende beschadiging van verzonden materiaal moeten binnen de 3 werkdagen schriftelijk worden gemotiveerd per aangetekende brief, fax en/of per e-mail, gericht aan het bedrijf dat instond voor de levering en ter informatie ook aan ICT Distribution Belgium.
 6. Elke terugzending van materiaal wordt aanvaard tenzij vooraf schriftelijk akkoord van ICT Distribution Belgium, en voor zover dit materiaal in goede staat en in de originele verpakking wordt teruggestuurd. De Klant betaalt de retourkosten.

 

ARTIKEL 4 – RETOURBELEID / HERROEPINGSRECHT

 

Het verzoek tot annulering door de Partner dient schriftelijk aan ons te geschieden. Indien door ons inkoop en of reservering heeft plaatsgevonden, kan annulering niet meer worden geaccepteerd.

Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zullen wij gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen de marktprijzen op de dag van terugname, 

 

ARTIKEL 5 – GARANTIE VAN HET MATERIAAL

 1. Gebruik en doorverkoop van het materiaal van ICT Distribution Belgium gebeurt niet onder de verantwoordelijkheid van ICT Distribution Belgium. ICT Distribution Belgium hanteert dezelfde garantie als de fabrikant, dit tegen dezelfde voorwaarden en gedurende dezelfde periode.
 2. Bij levering van hardware geeft deze fabrieksgarantie een contractuele garantie tegen fabricagefouten en gebreken in het concept of de uitvoering. De Klant erkent en bevestigt dat hij op de hoogte is van de garantievoorwaarden en de omvang van de garantiedekking zoals toegepast door de fabrikant van de geleverde hardware. Voor zover de Klant een onderneming is, geeft ICT Distribution Belgium in geen geval een eigen waarborg voor al dan niet verborgen gebreken die de geleverde goederen zouden aantasten. Indien de Klant een consument is in de zin van art. I.1, 2° WER, dan kan hij de voorgeschreven wettelijke garantie aanvragen.
 3. Indien de Klant gebruik wenst te maken van de handels-/fabrieksgarantie van de fabrikant van de geleverde hardware, heeft hij de keuze om rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant of dit te laten gebeuren via ICT Distribution Belgium. Voor zover ICT Distribution Belgium de Klant bijstaat bij de uitoefening van haar garantie tegenover de fabrikant, zal de Klant de door ICT Distribution Belgium gemaakte kosten en werkuren volledig moeten vergoeden.
 4. ICT Distribution Belgium kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard dan ook, die door het materiaal zou worden toegebracht aan de Klant of aan een derde.
 5. De garantie is enkel geldig bij gebruik van het materiaal in een aangepaste en geschikte werkomgeving.
 6. ICT Distribution Belgium is op geen enkele wijze aansprakelijk voor defecten of wijzigingen aan het (de) computernetwerk(en) waarin het materiaal is verwerkt, of aan het elektriciteits- of telefoonnetwerk.
 7. De garantie vervalt indien de Klant verantwoordelijk is voor schade veroorzaakt door ruwe of onoordeelkundige behandeling, verkeerde voeding of spanningspieken of verkeerde installatie of zelfs indien reeds reparaties zijn uitgevoerd zonder tussenkomst van ICT Distribution Belgium.
 8. De dienst van ICT Distribution Belgium staat volledig ter beschikking van de Klant voor alle herstellingen buiten de garantieperiode waarvoor een aparte herstellingskost zal aangerekend worden aan de Klant

 

ARTIKEL 6 – PRIJZEN

 1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en gelden exclusief levering, informatie of andere ondersteunende diensten. De Klant kiest de wijze van verzending en de bijbehorende verpakkingskosten zijn voor rekening van de Klant.
 2. De facturen van ICT Distribution Belgium zijn steeds betaalbaar op de maatschappelijke zetel of via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient elke betaling te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.
 3. Bij niet-betaling of bij overschrijding van voornoemde termijn zullen de facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een intrestvoet van 1% per maand vanaf de vervaldag en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van 75,00€.
 4. ICT Distribution Belgium is gerechtigd van de Klant vooruitbetaling te vragen of zekerheidsstelling te verlangen.
 5. ICT Distribution Belgium is tevens gerechtigd de levering, bestellingen en/of de dienstverlening op te schorten tot volledige betaling.

 

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Totdat de volledige betaling van de opeisbare facturen door de Klant is voldaan, behoudt ICT Distribution Belgium de eigendom van al het geleverde materiaal, tot zekerheid voor de betaling van alle bedragen waarop ICT Distribution Belgium volgens de overeenkomst gerechtigd is. De Klant zal, zolang er geen volledige betaling van het geleverde materiaal heeft plaatsgevonden, het materiaal niet vervreemden, verpanden, verpanden of hypothekeren, noch verhuren of uitlenen.
 2. Bij Gebrek aan Betaling conform artikel 6 van deze voorwaarden verbindt de Klant zich ertoe het materiaal op eerste verzoek van ICT Distribution Belgium terug te bezorgen. De Klant is aansprakelijk voor de hieraan verbonden kosten voor ICT Distribution Belgium, onverminderd het recht van ICT Distribution Belgium om eventuele schade aan het materiaal op de Klant te verhalen.

 

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE / INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op gebruikt en aangeboden materiaal en/of diensten ontwikkeld door ICT Distribution Belgium, waaronder maar niet beperkt tot software, programmacode, scripts, teksten, tekeningen, grafische ontwerpen, schema's, grafieken, modellen, enz. zijn en blijven exclusief voor ICT Distribution Belgium of haar licentiegever en mogen niet geheel of gedeeltelijk gekopieerd, gepubliceerd of aan derden gegeven worden voor ander dan louter intern gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICT Distribution Belgium. De Klant verkrijgt slechts een beperkt gebruiksrecht zolang de overeenkomst met ICT Distribution Belgium loopt om de genoemde materialen en diensten voor intern gebruik te gebruiken, zonder deze mee te delen, te kopiëren of op enigerlei wijze ter beschikking te stellen aan derden.
 2. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, logo's, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit het materiaal, de programmacode, de scripts, de teksten, de ontwerpen, de door ICT Distribution Belgium geleverde software of ander materiaal.
 3. Schendingen van de verplichtingen door de Klant bepaald in het artikel zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling leiden tot een forfaitaire schadevergoeding van 5.000,00EUR per vastgestelde inbreuk, betaalbaar op eerste verzoek van ICT Distribution Belgium, onverminderd het recht van ICT Distributie België om hogere schade te bewijzen en te eisen.
 4. Indien de overeenkomst met ICT Distribution Belgium wordt beëindigd en de intellectuele en/of industriële eigendom van ICT Distribution Belgium (inclusief software of scripts) zich bevindt op de systemen van de Klant, dient ICT Distribution Belgium onverwijld toegang te krijgen tot deze systemen om in staat zijn de intellectuele en/of industriële eigendom te verwijderen.

 

ARTIKEL 9 – DOMEINNAMEN

 1. De Klant kan bij ICT Distribution Belgium terecht als registrar of tussenpersoon voor de registratie van domeinnamen. ICT Distribution Belgium zal zich inspannen om de gewenste domeinnamen voor de Klant te registreren, zolang de Klant aan alle vereisten heeft voldaan.
 2. De registratie van domeinnamen met het landcode-topniveaudomein “.be” (ccTLD.be), “.brussels” of “.vlaanderen” verloopt volgens het reglement van de VZW DNS Belgium. De Klant aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie en verklaart door ICT Distribution Belgium te zijn opgemerkt dat deze algemene voorwaarden beschikbaar zijn op www.dns.be.
 3. Voor de registratie van domeinnamen bij de ccTLD.nl accepteert de Klant onder dezelfde voorwaarden de regels die op www.nic.nl worden uitgelegd.
 4. De registratie van domeinnamen bij TLD's .com/.org/.net/.biz/.nu/.info/.tv/ … verloopt volgens de voorwaarden zoals weergegeven op de eigen website van ICT Distribution Belgium (www.ictdistri. EU). De Klant aanvaardt deze voorwaarden.
 5. ICT Distribution Belgium draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor het te kwader trouw registreren van domeinnamen, voor het registreren van illegale domeinnamen of in het algemeen voor het invoeren van domeinnamen die een inbreuk zouden vormen op rechten van derden, enz. De Klant zal ICT Distribution Belgium steeds vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van de bewuste domeinnaam(en).

 

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. In alle gevallen gaat ICT Distribution Belgium enkel een middelenverbintenis aan, tenzij anders overeengekomen. ICT Distribution Belgium is nimmer aansprakelijk jegens de Klant en/of derden voor verlies of beschadiging van de data en/of software; netwerkproblemen en aanvallen door hackers en/of computervirussen, gederfde winst of inkomsten; financiële verliezen; zakelijke onderbreking; verlies van bedrijfsinformatie, indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade om welke reden dan ook, ongeacht of ICT Distribution Belgium op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade.
 2. ICT Distribution Belgium kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade die het gevolg is van zware fouten of opzettelijke fouten van ICT Distribution Belgium, haar werknemers of de personen aangesteld door ICT Distribution Belgium voor de uitvoering van de overeenkomst. ICT Distribution Belgium kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de wezenlijke verplichtingen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst. De totale en cumulatieve aansprakelijkheid van ICT Distribution Belgium en haar werknemers en/of aangestelden voor alle directe en aantoonbare schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende levering. De partijen erkennen dat deze bepaling deel uitmaakte van de onderhandelingen over de prijs en andere clausules. ICT Distribution Belgium aanvaardt eveneens dat zij in sommige specifieke gevallen aansprakelijk kan worden gesteld. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat om deze redenen deze clausule geen onwettige clausule vormt in de zin van art. VI.91/5, 6° Wetboek Economisch Recht.
 3. De Klant vrijwaart ICT Distribution Belgium ter zake voor alle aanspraken van derden.
 4. De Klant blijft zelf verantwoordelijk voor de back-up van zijn gegevens, ook al levert ICT Distribution Belgium de nodige software, hardware en/of diensten. ICT Distribution Belgium kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele verlies van programmadata of gegevens (I) door een gebrek aan back-up, (ii) door beperkingen van de bestanden waarvan een back-up wordt gemaakt. (iii) als gevolg van storingen in de back-upbestanden; (iv) door een gebrek aan testen van de uitgevoerde back-ups of (v) door fouten of vertragingen bij het terugzetten van de back-upbestanden.

 

ARTIKEL 11 – EXPORTCONTROLE

 1. De Klant erkent dat het materiaal mogelijk technologie, gegevens, diensten, componenten en software bevat die vallen onder de exportcontrolewetten van de VS en de EU en de wetten van het land waar het wordt geleverd of gebruikt. De Klant dient alle voornoemde wetten na te leven. Producten mogen niet worden verkocht, verhuurd of overgedragen aan eindgebruikers of landen die onderworpen zijn aan beperkingen onder voornoemde wet of aan een gebruiker die betrokken is bij massavernietigingswapens of genocide. De Klant dient zich te houden aan de geldende Amerikaanse en EU-regelgeving.
 2. In geval van inbreuk of een vordering jegens ICT Distribution Belgium op grond van dit lid, zal de Klant ICT Distribution Belgium vrijwaren en vrijwaren voor alle schade en kosten betaald of opgelopen door ICT Distribution Belgium in verband met dergelijke inbreuk of vordering.

 

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

 1. ICT Distribution Belgium is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen (waaronder begrepen levering of dienst) veroorzaakt door omstandigheden onafhankelijk van de wil van ICT Distribution Belgium die het onmogelijk maken om haar verbintenissen zoals vermeld in de overeenkomst uit te voeren of die enkel kunnen uitgevoerd met onredelijke inspanning of kosten, en die redelijkerwijs niet voorzien konden worden bij het sluiten van de overeenkomst. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, problemen met leveranciers/transport/productie, schommelingen in valutakoersen, overheids- of regelgevende maatregelen, brand, tekort aan arbeidskrachten, vernieling van machines, natuurrampen etc. Deze lijst is niet uitputtend.
 2. In geval van overmacht wordt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van deze overmacht, partijen zijn in beide gevallen niet gehouden tot enige vergoeding van eventueel geleden schade. Indien de overmachtsituatie twee maanden heeft geduurd, heeft ICT Distribution Belgium het recht de overeenkomst te beëindigen zonder enig recht op schadevergoeding.

 

ARTIKEL 13 – BEËINDIGING VAN DIENSTEN IN GEVAL VAN NIET-NAKOMING

 1. Indien de Klant zijn contractuele verplichtingen zoals overeengekomen tussen partijen niet nakomt, behoudt ICT Distribution Belgium zich het recht voor om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten totdat de Klant aan zijn verplichtingen voldoet.
 2. In geval van contractbreuk door de Klant en onverminderd het vorige lid, behoudt ICT Distribution Belgium zich het recht voor om deze of andere lopende overeenkomsten en/of diensten die lopen tussen dezelfde contractpartijen eenzijdig te beëindigen, zelfs indien de andere diensten geen verband houden met de overeenkomst of diensten in het kader waarvan de Klant wanprestatie pleegt en ook als de looptijd van die overeenkomsten of diensten nog niet is verstreken. ICT Distribution Belgium zal deze of de andere overeenkomsten en/of diensten kunnen beëindigen door middel van een eenvoudige schriftelijke verklaring, zonder dat dit geïnterpreteerd wordt als een contractuele wanprestatie harerzijds. Dergelijke eenzijdige beëindiging kan geenszins aanleiding geven tot ontbinding van enige overeenkomst ten laste van ICT Distribution Belgium.

 

ARTIKEL 14 – PRIVACYBELEID

 1. De gegevens van de Klant worden opgeslagen en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het privacybeleid van ICT Distribution Belgium houdt in dat alle gegevens met betrekking tot bestellingen en het geleverde materiaal niet voor marketingdoeleinden aan andere organisaties worden verstrekt, tenzij de Klant hier vooraf uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.
 2. De Klant bezorgt ICT Distribution Belgium steeds tijdig alle nuttige informatie, desgevallend op vraag van ICT Distribution Belgium. De Klant geeft de uitdrukkelijke toestemming aan ICT Distribution Belgium om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens (conform art.4.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), alsook de bijzondere categorieën van persoonsgegevens (conform art. .9.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) hierin opgenomen zouden worden verwerkt voor één of meer specifieke doeleinden, zoals beschreven in het doel van de dienst en de taak van ICT Distribution Belgium onder deze overeenkomst.
 3. De Klant heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens in te dienen bij ICT Distribution Belgium (conform Art. 12 e.v. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 4. ICT Distribution Belgium verbindt zich ertoe de Klant binnen een termijn van één maand een gemotiveerd antwoord te geven op zijn vraag. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Dit antwoord moet gemotiveerd aangeven waarom ICT Distribution Belgium (niet) reageert op de vraag(en) van de Klant.
 5. ICT Distribution Belgium behoudt zich het recht voor om, indien nodig, een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten verbonden aan het inwilligen van de aanvraag(en).
 6. Indien de Klant van mening is dat ICT Distribution Belgium onrechtmatig heeft gehandeld met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, dan wel niet of onvoldoende gevolg heeft gegeven aan de aan ICT Distribution Belgium gerichte vraag(en), kan de Klant een klacht indienen met de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dit kan via volgende contactgegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL. Tel: +32 2 274 48 00 of e-mail: contact(at)apd-gba.be.

 

ARTIKEL 15 – OVERIGE BEPALINGEN

 1. Indien een of meer clausules of een deel van een clausule nietig zou zijn of indien uitdrukkelijk hiervan zou worden afgeweken, tast dit de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige clausules niet aan.

 

ARTIKEL 16 – TOEPASSELIJK RECHT

 1. Alle contracten met ICT Distribution Belgium worden beheerst door het Belgisch recht.
 2. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van ICT Distribution Belgium bevoegd.

 

 
 
Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal excl. btw
€--,--
Bestel nog voor €--,-- en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »